skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extreme makeover : short- and long-term effects of a remodeled servicescape

Brüggen, Elisabeth C; Foubert, Bram ; Gremler, Dwayne D

Journal of marketing, 2011, Vol.75(5), pp. 71-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...