skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outsourcing, labour productivity and wage inequality in the US a primal approach

Chongvilaivan, Aekapol; Hur, Jung

Applied economics, 2011, Vol.43(4), pp. 487-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...