skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prior alliances with targets and acquisition performance in knowledge-intensive industries

Zaheer, Akbar; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization science : a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ; bridging disciplines to advance knowledge of organizations, 2010, Vol.21(5), pp. 1072-1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...