skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Citizenship under pressure: what's a "good soldier" to do?

Bolino, Mark C ; Turnley, William H ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2010, Vol.31(6), pp. 835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...