skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Les systèmes informatiques de gestion

Bodart, François

Reflets, perspectives de la vie économique, 1968, Vol.7(5), pp. 371-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-2971

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...