skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relevance of inflation-adjusted earnings measures in the security-valuation process

Morris, Michael H; Mcdonald, Bill

Journal of business research : JBR, 1986, Vol.14(5), pp.411-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...