skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten

Eckardt, Sabine

ISBN: 9783834931702 ; ISBN: 3834931705 ; E-ISBN: 9783834962416 ; E-ISBN: 3834962414 ; DOI: 10.1007/978-3-8349-6241-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...