skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Istoria di Thamas-Kouli-Kan, Sofi di Persia. Tradotta dal Francese

Claustre, André de

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Istoria di Thamas-Kouli-Kan, Sofi di Persia. Tradotta dal Francese
  • Tác giả: Claustre, André de
  • Mô tả: NUC (Supp) vol.711, p.155 warns of difficulties in sorting out Claustre's work from that of Du Cerceau. - Based upon the memoirs of Jude Krasinski, a Polish Jesuit (cf. Barbier) Sometimes erroneously attributed to Jean Antoine Du Cerceau. First published in 1728 as 'Histoire de la dernière révolution de Perse', then as 'Histoire de Thamas Kouli-Kan'. The imprint is false; printed in Venice by Pasquali (Parenti p.116).
  • Nơi xuất bản: Londra [i.e. Venice]: a spese della compagnia
  • Năm xuất bản: 41 1740
  • Ngôn ngữ: Italian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...