skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pistol-caliber perfection? If you're looking for either a pistol-caliber carbine to SBR or a 9mm AR pistol, you'll want to take a look at the Mk9.(CMMG'S Mk9)

Grant, Jim

Firearms News, Feb 1, 2016, Vol.70(4), p.14(5)

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...