skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robinson Crusoe was not mainly a resource allocator

Simon, Julian L.

Social Science Quarterly, June, 1989, Vol.70(2), p.471(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...