skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychopharmacology. FDA weighs suicide risk in children on antidepressants

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 06 February 2004, Vol.303(5659), pp.745 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 14764841 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...