skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigations of new bulk metallic glass alloys fabricated using a high-pressure die-casting method based on industrial grade Zr raw material.(Report)

Zhang, Tao ; Meng, Xianna ; Wang, Chengyong ; Li, Lugee ; Yang, Jiedan ; Li, Weirong ; Li, Ruixuan ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, July 5, 2019, Vol.792, p.851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.357

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...