skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changing Versus Protecting the Status Quo: Why Men and Women Engage in Different Types of Action on Behalf of Women.(Report)

Radke, Helena R. M. ; Hornsey, Matthew J. ; Barlow, Fiona Kate

Sex Roles: A Journal of Research, 2018, Vol.79(9-10), p.505(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0025 ; DOI: 10.1007/s11199-017-0884-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...