skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Forward osmosis membranes modified with laminar MoS.sub.2 nanosheet to improve desalination performance and antifouling properties

Li, Meng-Na ; Sun, Xue-Fei ; Wang, Lin ; Wang, Si-Yu ; Afzal, Muhammad Zaheer ; Song, Chao ; Wang, Shu-Guang

Desalination, June 15, 2018, Vol.436, p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2018.02.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...