skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Infrared method could safely identify cells: Researchers use powerful synchrotron radiation to profile cell types.(CELL BIOLOGY)

Leslie, Mitch

Science, August 10, 2018, Vol.361(6402), p.541(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...