skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plague? Jesuit Accounts of Epidemic Disease in the Sixteenth Century.(Review)

Brockliss, Laurence

American Historical Review, Dec, 1998, Vol.103(5), p.1579(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...