skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose.(Report)

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, Maria Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; Gonzalez, Juan Carlos

Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, Vol.162, p.216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...