skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze.(Report)

Sweeny, Timothy D. ; Whitney, David

Vision Research, 2017, Vol.131, p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; DOI: 10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...