skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Continuous dynamic recrystallization (CDRX) model for aluminum alloys.(Metals)

Maizza, Giovanni ; Pero, Renato ; Richetta, Maria ; Montanari, Roberto

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(6), p.4563(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1845-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...