skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multistep superelasticity of Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Ga-Co-Cu microwires under stress-temperature coupling.(Report)

Ding, Zhiyi ; Liu, Dexing ; Qi, Qingli ; Zhang, Jianxing ; Yao, Yilin ; Zhang, Yong ; Cong, Daoyong ; Zhu, Jie

Acta Materialia, 2017, Vol.140, p.326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.08.035

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...