skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crack opening estimate in reinforced concrete walls using a steel--concrete bond model.(Technical report)(Author abstract)

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc

Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2016, Vol.16(3), p.422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1644-9665 ; DOI: 10.1016/j.acme.2016.02.001

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...