skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns.(Report)

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, 2017, Vol.48(6), p.707(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; DOI: 10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...