skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Selective laser melting of H13: microstructure and residual stress.(Metals)

Yan, J. J. ; Zheng, D. L. ; Li, H. X. ; Jia, X. ; Sun, J. F. ; Li, Y. L. ; Qian, M.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12476(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1380-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...