skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf.(Report)

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quinonez, Cesar P.

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(6), p.5933(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...