skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using Diurnal Temperature Signals to Infer Vertical Groundwater-Surface Water Exchange.(Report)

Irvine, Dylan J. ; Briggs, Martin A. ; Lautz, Laura K. ; Gordon, Ryan P. ; Mckenzie, Jeffrey M. ; Cartwright, Ian

Ground Water, 2017, Vol.55(1), p.10(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-467X ; DOI: 10.1111/gwat.12459

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...