skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Competition Policy in the Digital Economy/Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft.(Report)

Kramer, Jan ; Dewenter, Ralf ; Zimmer, Daniel ; Henseler-Unger, Iris ; Arnold, Rene ; Hildebrandt, Christian ; Knieps, Gunter

Wirtschaftsdienst, 2016, Vol.96(4), p.231(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-6275 ; DOI: 10.1007/s10273-016-1964-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...