skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comment on: "The ascent of kimberlite: Insights from olivine" by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119-131]

Kamenetsky, Vadim S.

Earth and Planetary Science Letters, April 15, 2016, Vol.440, p.187(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Comment on: "The ascent of kimberlite: Insights from olivine" by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119-131]
  • Tác giả: Kamenetsky, Vadim S.
  • Chủ đề: Diamond Mining ; Kimberlite
  • Là 1 phần của: Earth and Planetary Science Letters, April 15, 2016, Vol.440, p.187(3)
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2016.02.014 Byline: Vadim S. Kamenetsky Author Affiliation: School of Physical Sciences, University of Tasmania, Hobart, Tasmania 7001, Australia Article History: Received 19 June 2015; Revised 4 August 2015; Accepted 5 February 2016 Article Note: (miscellaneous) Editor: J. Brodholt
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2016.02.014

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...