skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social Conflict and Harmony: Tourism in China's Multi-Ethnic Communities.(Book review)

ProtoView, 2016

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Social Conflict and Harmony: Tourism in China's Multi-Ethnic Communities.(Book review)
  • Chủ đề: Yang, Jingjing ; Ryan, Chris ; Zhang, Lingyun
  • Là 1 phần của: ProtoView, 2016
  • Nơi xuất bản: Ringgold, Inc.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2372-3424

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...