skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fatalism and Well-Being Across Hispanic Cultures: The Social Fatalism Scales (SFS).(Report)(Author abstract)

Diaz, Dario ; Blanco, Amalio ; Bajo, Miriam ; Stavraki, Maria

Social Indicators Research, 2015, Vol.124(3), p.929(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...