skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pb17O8Cl18: A promising IR nonlinear optical material with large laser damage threshold synthesized in an open system.(Report)

Hui Zhang ; Zhihua Yang ; Xiaoyu Dong ; Shilie Pan ; Min Zhang ; Xueling Hou ; Zheng Wang ; Kelvin B. Chang ; Poeppelmeier, Kenneth R.

Journal of the American Chemical Society, July 8, 2015, Vol.137(26), pp.8360-8363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...