skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences in physical activity during school recess

Ridgers, Nicola D. ; Saint - Maurice, Pedro F. ; Welk, Gregory J. ; Siahpush, Mohammad ; Huberty, Jennifer

Journal of School Health, Sept, 2011, Vol.81(9), p.545(551) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...