skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Laterality effects in motor learning by mental practice in right-handers

Gentili, R.J. ; Papaxanthis, C.

Neuroscience, June 25, 2015, Vol.297, p.231(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2015.02.055

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...