skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A facile strategy to fabricate plasmonic Au/Ti[O.sub.2] nano-grass films with overlapping visible light-harvesting structures for [H.sub.2] production from water

Liu, Enzhou ; Fan, Jun ; Hu, Xiaoyun ; Hu, Yang ; Li, Hua ; Tang, Chunni ; Sun, Lin ; Wan, Jun

Journal of Materials Science, March 1, 2015, Vol.50(5), p.2298(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8793-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...