skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transnationals in an English-speaking world

Light, Ivan

International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Oct 21, 2014, Vol.23(1/2), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...