skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does it take democrats to democratize? Lessons from islamic and secular elite values in Turkey

Somer, Murat

Comparative Political Studies, May, 2011, Vol.44(5), p.511-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...