skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Celebrating Debutante and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)

Espiritu, Yen Le

The American Journal of Sociology, May, 2014, Vol.119(6), p.1763(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Celebrating Debutante and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)
  • Tác giả: Espiritu, Yen Le
  • Chủ đề: Rodriguez, Evelyn Ibatan
  • Là 1 phần của: The American Journal of Sociology, May, 2014, Vol.119(6), p.1763(3)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-9602

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...