skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolving business information systems(BIS) usage in asset--iontensive industries: what to look for as an investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

Journal of Private Equity, Summer, 2014, Vol.17(3), p.31(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-5572

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...