skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of zero-valent iron nanoparticles on nitrate removal by Paracoccus sp

Liu, Yan ; Li, Shibin ; Chen, Zuliang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Chemosphere, August, 2014, Vol.109, p.426(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...