skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EPR analysis of cyanide complexes of wild-type human neuroglobin and mutants in comparison to horse heart myoglobin

Van Doorslaer, Sabine ; Trandafir, Florin ; Harmer, Jeffrey R. ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

Biophysical Chemistry, June, 2014, Vol.190-191, p.8(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4622

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...