skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effective stability around the Cassini state in the spin-orbit problem.(Report)

Sansottera, Marco ; Lhotka, Christoph ; Lemaitre, Anne

Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, May, 2014, Vol.119(1), p.75(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-2958

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...