skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Human Quality Treatment": Five Organizational Levels.(Report)(Author abstract)

Mele, Domenec

Journal of Business Ethics, April, 2014, Vol.120(4), p.457(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...