skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resource reservation for mobile hotspots in vehicular environments with cellular/WLAN interworking.(Report)

Song, Wei

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Jan, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-1472

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...