skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measuring membrane protein stability under native conditions.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Chang, Yu - Chu ; Bowie, James U.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.219(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...