skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical findings for fungal infections caused by methylprednisolone injections.(Report)

Chiller, Tom M. ; Roy, Monika ; Nguyen, Duc ; Guh, Alice ; Malani, Anurag N. ; Latham, Robert ; Peglow, Sheree ; Kerkering, Tom ; Kaufman, David ; Mcfadden, Jevon ; Collins, Jim ; Kainer, Marion ; Duwve, Joan ; Trump, David ; Blackmore, Carina ; Tan, Christina ; Cleveland, Angela A. ; Maccannell, Tara ; Muehlenbachs, Atis ; Zaki, Sherif R. ; Brandt, Mary E. ; Jernigan, John A.

The New England Journal of Medicine, Oct 24, 2013, Vol.369(17), p.1610(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...