skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval.(Report)

Lee, Jin Ha ; Cunningham, Sally Jo

Journal of Intelligent Information Systems, Dec, 2013, Vol.41(3), p.499(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...