skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improvement of (R)-1,3-butanediol production by engineered Escherichia coli.(Report)

Kataoka, Naoya ; Vangnai, Alisa S. ; Tajima, Takahisa ; Nakashimada, Yutaka ; Kato, Junichi

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2013, Vol.115(5), p.475(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...