skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modellprojekt „Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften an ausgewählten Grundschulen in Flensburg“ – eine Zwischenbilanz

Nacke, K ; Kraus, M

Das Gesundheitswesen, 2018, Vol.80(04) Das Gesundheitswesen, 2018, Vol.80(04), pp.399-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-3790 ; E-ISSN: 1439-4421 ; DOI: 10.1055/s-0038-1639247

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...