skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ruckkehr in das Erwerbsleben nach Hufttotalendoprothese

Krischak, G. ; Kaluscha, R. ; Kraus, M. ; Tepohl, L. ; Nusser, M.

Der Unfallchirurg, August, 2013, Vol.116(8), p.755(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-5537

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...