skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1 Estonia on the Eve of Independence: Overview of the Study

Silver, Brian D ; Titma, Mikk

International Journal of Sociology, 01 March 1996, Vol.26(1), pp.7-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7659 ; E-ISSN: 1557-9336 ; DOI: 10.1080/15579336.1996.11770132

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...