skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by [beta]-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K.

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2013, Vol.115(6), p.668(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...